lisans.io

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 11. maddesinde tanınan hakları ile olarak veri sahipleri, veri sorumlusu şirketimiz lisans.io (“Lisans.io”)’ye başvurularını dilerlerse işbu Başvuru Formu aracılığıyla yapabileceklerdir.
BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Lisans.io tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda yer alan bilgileri ve talebinizi belirtiniz.
BAŞVURU YÖNTEMİ 
Veri sahipleri haklarına ilişkin başvurularını, Kanunun 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Lisans.io’a daha önce bildirdikleri ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerini kullanarak aşağıdaki adreslere iletebileceklerdir. Başvuruda aşağıdaki bilgiler ile talep konusunun bulunması ve başvuruların Türkçe olarak yapılması zorunludur.
Veri Sorumlusu : lisans.io
Vergi Dairesi      : Mecidiyeköy VD.
Vergi No             : 6080678004
E-posta              : [email protected]
Adres                 : Esentepe Mahallesi Müselles Sokak No:12 Daire:12 Şişli İstanbul
 
BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ (DOLDURULMASI ZORUNLU ALAN)

Ad Soyad ve başvuru yazılı ise imza
T.C. Kimlik Numarası/Diğer ülke vatandaşı olunması halinde uyruk bilgileri, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
Bildirime esas e-posta adresi
Bildirime esas telefon/faks numarası
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi

TELİFPORT İLE İLİŞKİNİZ (DOLDURULMASI ZORUNLU ALAN)

Lisans.io İle İlişkim X Varsa açıklamanızı yazınız
Üye
Müşteri
Tedarikçi
Eski tedarikçi (İlgili yıllar: ……/……..)
İş Ortağı
Eski iş ortağı( İlgili yıllar: ………./…………)
Eski çalışan (Çalıştığım yıllar: ………/…………)
İş başvurusu/özgeçmiş paylaşımı yaptım (Tarih: ………. Kanal: ………)
Üçüncü kişi firma çalışanı (Firma: ………….. Dönem: …………)
Ziyaretçi
Diğer (Lütfen açıklayınız):

TALEP KONUSU (DOLDURULMASI ZORUNLU ALAN)
Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri ayrıca başvuruya eklemeniz gereklidir.

AÇIKLAMA:

 
BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI
Lisans.io, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler sizden talep edilebilir. Lisans.io yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir. Bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebilir.
İşbu Veri Sahibi Başvuru Formu ile sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu, başvurumun sonuçlandırabilmesi adına Lisans.io tarafından ilave bilgi veya belge talep edebileceğini kabul ve taahhüt ederim. Yukarıda yer alan taleplerim ile ilgili yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
EKLERİ: 
Ad ve Soyadı: 
Tarih: 
İmza:

Sepetiniz

Alışveriş Sepetiniz
Görünüşe göre alışveriş sepetiniz boş.

lisans.io

Filtreler