lisans.io

Tedarik ve Lisans Satış Sözleşmesi

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Lisans.io

Unvan lisans.io
Vergi Dairesi Mecidiyeköy VD. 
Vergi No 6080678004
Adres Esentepe Mahallesi Müselles Sokak No:12 Daire:12 Şişli İstanbul
E-posta [email protected]

Tedarikçi

İsim/Soyisim
TC Kimlik No
Adres 
Telefon
E-posta

İşbu sözleşmede bundan böyle Tedarikçi ve Lisans.io ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

 1. TANIMLAR 

Belge/Dosya: PDF, Word, PNG, JPG, MP4, vs. gibi lisans.io ile uyumlu her türlü dosya uzantılı ve içerisinde bilginin barındığı elektronik veri.
Eser: 5846 sayılı FSEK, 4630 sayılı Kanun ile değişik 1/B maddesi kapsamında, sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulünü ya da kanun kapsamında eser sayılmamakla birlikte her türlü fotoğraf ve görseli ifade eder.
Eser Sahibi: Bir eseri meydana getiren gerçek kişi/kişileri (İşbu sözleşmede Tedarikçi) ifade eder.
FSEK: Sözleşmenin imza tarihinde yürürlükte bulunan hükümleriyle 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’dur.
Lisans: Eserin ilgili mevzuat uyarınca her türlü haktan arındırılmış olarak eser sahipleri ve bağlantılı, komşu hak sahipleri veya varsa diğer fikri hak sahiplerin usulüne uygun ve yazılı olarak alınacak izinlerin tümünü ifade eder.
Sözleşme: İşbu tedarik sözleşmesini ifade eder.
Tedarik Eden/Tedarikçi: Göstermek, iletmek ve/veya Alıcılara satmak amacıyla Web sitesine dosya tedarik eden ve bu dosyaların tüm haklarını elinde bulundurup işbu sözleşmeye göre lisans satışı için aşağıdaki hükümlere göre devir ya da hak kullanımı sağlayan birey veya yasal kurumu ifade eder.
Telif: Eser ya da herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Kısaca orijinal bir yapıtın, eserin kopyalanmasına veya kullanılmasına belirli bir süre boyunca izin vermeme hakkıdır.
Yükleme: Göstermek, iletmek ve/veya Alıcılara satmak amacıyla eserlerin tedarikçi tarafından web sitesine iletilmesi işlemi.
Web Sitesi: Lisans.io’a ait web sitesini ve mobil uygulamalarını ifade eder.
Ücretsiz Lisans: https://lisans.io/sozlesme/standart-ve-genisletilmis-lisans-kabiliyetleri-karsilastirilmasi linkte belirtilen lisanslama çeşididir.
Standart Lisans: https://lisans.io/sozlesme/standart-ve-genisletilmis-lisans-kabiliyetleri-karsilastirilmasi linkte belirtilen lisanslama çeşididir.
Genişletilmiş Lisans: https://lisans.io/sozlesme/standart-ve-genisletilmis-lisans-kabiliyetleri-karsilastirilmasi linkte belirtilen lisanslama çeşididir.
Editoryal Lisans: https://lisans.io/sozlesme/standart-ve-genisletilmis-lisans-kabiliyetleri-karsilastirilmasi linkte belirtilen lisanslama çeşididir.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu kullanım ve mali hakları tamamen tedarikçiye ait olan tüm eserlerle ilgili başka kişi/kurumlara ÜCRETSİZ, STANDART, GENİŞLETİLMİŞ YA DA EDİTÖRYEL lisans verilmesi, internetten online lisans satışının yapılabilmesi, ihlal edilen haklara ilişkin geriye dönük hakların takibi ve gelecek ihlallere yönelik işlemlerin yapılması, FSEK kapsamında hukuki ya da cezai işlemlerin yapılması,TTK kapsamında haksız rekabet gibi ihlallere karşı işlem yapılabilmesi için Lisans.io’a süresiz, yer ve mecra ile sınırsız lisans verilmesine ilişkin şartlar ile tarafların sahip olduğu hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.
2.2 Bu anlaşma şartlarının kabul edilmesiyle, Tedarikçi yüklediği her bir eser için bu Anlaşmanın hüküm ve koşullarını göz önünde bulundurarak eserlerini/dosyalarını sisteme yükleyebilir. Tedarikçi lisans türünün ne olacağını yükleme esnasında seçer. Yükleme esnasında hata yapıldığı ya da Lisans.io kayıtlarının yanlış olduğu iddiasında bulunamaz. Örneğin; Yükleme esnasında Ücretsiz Lisans türü seçilmişse Lisans.io yüklenen bu içeriği ücretsiz olarak dağıtabilir, Standart lisans seçilmişse standart lisans kapsamında satışlarını yapar. Tedarikçi’nin yanlış işaretlemesinden Lisans.io sormlu olmayıp, böyle bir durumun Tedarikçi tarafından fark edilmesi akabinde [email protected] adresinden yada Tedarikçi panelinden düzeltme talebinde bulunabilir. Tedarikçi web sitesi kayıtlarının yasal ve kesin delil olarak kullanılabileceğini kabul,beyan ve taahhüt eder. Bu Anlaşma Tedarikçi’nin Web sitesinde hesap açtığı andan itibaren yürürlüğe girer ve anlaşmanın sonlandırılmasına kadar geçerli olur.

 1. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.1. Tedarikçi, başta Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu olmak üzere sair Türk Hukuku Mevzuat hükümleri çerçevesinde, sözleşme konusu belirtilen eserlerin mali hak sahibinin kendisi olduğunu, tüm manevi haklarının kendisine ait bulunduğunu, tüm mali haklarının 3. Kişilere devir haklarını da kapsar şekilde kendi uhdesinde olduğunu, Lisans.io’a lisans vermeye ya da Lisans.io’un 3. kişilere lisans satışına engel bir durum olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2. Lisans.io; Sözleşme konusu Eserlerin lisans satışını kendisine ait web sitesi üzerinden yapabilecektir. Satışa ilişkin ücretlendirmeler 5. maddede belirtilmiştir.
3.3. Tedarikçi işbu sözleşme ile Lisans.io’a yükleyeceği her türlü Eserlere ilişkin olarak Eser’in;
3.3.1. 5486 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde saptanmış olan “İşleme Hakkı”, 22. maddesinde saptanmış olan “Çoğaltma Hakkı”, 23. Maddesinde saptanmış olan “Yayma Hakkı”, 24. maddesinde saptanmış olan “Temsil Hakkı” ve 25. maddesinde saptanmış olan “Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı”, bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, mevcut ve ileride geliştirilebilecek tüm mecralardaki Mobil ve İnteraktif Uygulamalar neticesinde doğacak hakları, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, umuma erişimi sağlama, yayınlama, yeniden yayınlama ve/veya yeniden Yayın Hakkı, Eser ile ilgili üretilecek her türlü sanayi, ticaret ve hizmet sektörü ürünlerinin üretim, yayma, pazarlama, organizasyon ile her türlü yazılı – görsel mecralarda, alt mecralarda istenilen versiyonda (tamamen veya kısmi olarak, aynen veya değiştirilerek) yer, şehir/bölge/ülke ve sayı ile sınırlandırılmamış biçimde gösterme ve kullanma hakkını, dijital ortamlar dahil olmak üzere tüm  haklarını,
3.3.2. Ticaret Mevkiine Koyma Hakkını,
3.3.3. Sesli ve/veya görüntülü – sesli her türlü reklam mecralarında, film, ilan, outdoor (billboard, raket, paket üzeri, megalight, plaza board,mobil uygulama, oyun vs.) basın ilanı, süreli/süresiz yayınlar (gazete/dergi/kitap vs.), tanıtım, POP, POS, video streaming (Mobil TV, İnternet TV), MMS, jenerikler, mağaza içi yayınlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü yazılı – görsel mecralarda, alt mecralarda istenilen versiyonda (tamamen veya kısmi olarak, aynen veya değiştirilerek) yer, şehir/bölge/ülke ve sayı ile sınırlandırılmamış biçimde gösterme ve kullanma hakkını,
3.3.4.TV, Radyo, kablolu/kablosuz vs. yayınlarda, bilgisayar ve internet ortamında ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü analog, dijital, telli/telsiz, görüntülü/görüntüsüz ses ve görüntü taşımaya, depolamaya ve yaymaya mahsus araç ve gereçler vasıtasıyla ve/veya işbu Sözleşme imza tarihinden sonra geliştirilecek herhangi bir ses ve görüntü taşımaya, depolamaya ve/veya yaymaya mahsus araç ve gereçler vasıtasıyla aynen veya değiştirilerek tamamen veya kısmi olarak yayınlanması/yayımlanması hakkını,
3.3.5. Eserin ve/veya işlemelerinin, reklam haklarını, alt yazı, dublaj ve format haklarını,
3.3.6. Oyuncak, bilgisayar oyunu, süs eşyası, transistörlü radyo, masa lambası ve sair ev aksesuarları dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sınai mamul imal ve pazarlamasında kullanma hakkı,
3.3.7. Ücretsiz,Standart,Genişletilmiş,Editöryel ve Basit ruhsat verme ve gelir getirici faaliyet (Merchandising) haklarını,
3.3.8. Eser sahiplerinin manevi haklarını ihlal etmemek koşuluyla, mali haklara bağlı olarak 5846 sayılı FSEK madde 14-17 arasında sayılan umuma arz salahiyeti, eserde değişiklik yapılması şeklinde manevi haklarını kullanma yetkisini, mali veya manevi hakların ihlali halinde şikayet ve takip haklarını,
3.3.9. İşbu sözleşme ile Lisans verilmiş tüm eser ve onlara ilişkin hakların,Mali veya manevi hakların ihlali,haksız rekabet ve diğer oluşabilecek tüm ihlallerde savcılık şikayet, hukuk tazminat vb davaları ve diğer tüm dava ve takip haklarını,
İşbu Sözleşmede belirlenen koşullar çerçevesinde yapılacak kullanımlar ve faaliyetler için; Tedarikçi, Lisans.io’a tüm dünyada süresiz ve sınırsız satış ve kullanım için münhasır olmayan basit lisans ve satış için yetki verdiğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
Lisans satışları; Tedarikçinin içeriği girerken işaretlendiği lisans türünde olacaktır.
3.4. Tedarikçi tarafından sisteme yüklenen tüm içerikler; Lisans.io tarafından kendi web sitesinin reklam çalışmalarında, pazarlama faaliyetlerinde bila bedel kullanılabilir.

 1. DOSYALARIN YÜKLENMESİ HAKKINDA

4.1. Hükümler 
Tedarikçi Dosyaları Lisans.io’un kendi araçlarını veya Lisans.io tarafından onaylanmış başka araçları kullanarak Web sitesine yükler. Tedarikçi tarafından gönderilen eserlerin Web sitesinde gösterilmesine dair uygunluk denetimi yalnızca Lisans.io’a aittir.  Ayrıca Tedarikçi tarafından yüklenen tüm Dosyalar için Tedarikçi, Lisans.io ve web sitesinin kurallarını kabul etmiş sayılır.
4.2 Yükleme Koşulları
Dosyaları Yükleme işlemi ile Tedarikçi aşağıda belirtilen hükümleri kabul ve garanti eder:

 • Yüklenen her dosya Tedarikçiye aittir ve Tedarikçi dosya ile bağlantılı  gerekli tüm telif haklarının ve diğer hakların sahibidir;
 • Esere ilişkin belirli daha önceden tedarikçiye devredilmiş olması halinde dosyalar usulüne uygun devir sözleşmeleri ile birlikte sunulmalıdır.
 • Bir şirketin, işin veya grubun temsilcisi olan bir Tedarikçi, telif hakları ve Dosyaların tüm hakları ve ticari kullanım için satışlarına yönelik tüm gerekli belgeleri ve izinleri sunduğunu kabul etmelidir.
 • Yukarıda belirtilen lisans seçimi ve diğer tüm kurallara riayet etmek Tedarikçinin sorumluluğundadır.

4.3. Dosya Talepleri:
Fotoğraf Talepleri:

 • Fotoğraflar RGB renk uzayı ile JPEG/JPG formatında olmalıdır;
 • Minimum çözünürlük 3.8 MP (2400 x 1600);
 • Fotoğraflar 50 megabayttan daha büyük olmamalıdır.

Vektör İmaj Talepleri:

 • Desteklenmiş vektör imaj formatları: AI ve EPS;
 • Vektör imajlar JPEG/JPG ön izleme ile ZIP arşivi şeklinde olmalıdır. JPEG/JPG ön izlemesinin minimum çözünürlüğü 3.8 MP (2400 x 1600) olmalıdır;
 • ZIP arşivleri 50 megabayttan daha büyük olmamalıdır.

Video Talepleri:

 • Belirtilen formattaki videoları kabul ediyoruz: ASF, AVI, DV, FLV, MOV, MPEG/MPG, WMV;
 • Belirtilen video kod çözücülerini kabul ediyoruz: Photo JPEG, Motion JPEG-A/B; DV, HDV, DVCPro; H.264/AVC, DivX, Xvid, SVQ1, MP42, MP43, MPG4, MP4V, M4S2, MPEG-1, MPEG-2; WMV2, WMV3; FLV;
 • FPSler video formatı ile uyumlu olmalıdır (29.97 FPS’nin NTSC standardı veya 25 FPS’nin PAL standardı). 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.93 veya 60 FPS kabul ediyoruz;
 • Minimum çözünürlük 0.07 MP (320 x 240 piksel), Maksimum çözünürlük sınırsızdır;
 • Minimum video süresi 3 saniye. Maksimum video süresi 60 saniye;
 • Kısaltma seviyesi mümkün olan en iyi imaj kalitesi ile uyumlu olmalıdır;
 • Eğer sahnenin bir parçası ise (ortam sesleri) ses kabul edilebilir. Videoda tedarikçinin sahibi olmadığı herhangi bir ses kaydı BULUNMAMALIDIR;
 • Video için maksimum dosya boyutu 4096 MB.
 1. TEDARİKÇİ SEVİYE, ÜCRETLER ve PAYLAŞIM ORANLARI

Seviye 1        0-299 Eser Yüklemiş Kişi
Seviye 2        300-999 Eser Yüklemiş Kişi
Seviye 3        1000-4999 Eser Yüklemiş Kişi
Seviye 4        5000-19999 Eser Yüklemiş Kişi
Seviye 5        20000 ve Üstü Eser Yüklemiş Kişi
5.1. FOTOĞRAF VE VEKTÖRLER:
Eğer bir fotoğraf veya vektör imaj Standart,Editöryal veya Genişletilmiş Lisans altında Talebe Göre İndirme ile satın alındıysa lisanslama payınız aşağıdaki gibidir.

Talebe Göre Satılan Her Bir İmaj için
Tedarikçi Payı
Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5
50% 53% 56% 60% 65%

Eğer bir fotoğraf veya vektör imaj herhangi bir Üyelik Planı ile satın alındıysa lisanslama payınız aşağıdaki gibi sabittir.

Üyelik Planı ile Satılan Her Bir İmaj için
Tedarikçi Ücreti
 Seviye 1  Seviye 2  Seviye 3  Seviye 4  Seviye 5
2-TL 2.3-TL 2.6-TL 2.9-TL 3.2-TL

** Her bir görselin paketler dahilinde indirildiği her sefer ayrı ayrı verilir.
5.2. VİDEOLAR
Eğer bir video dosyası Standart,Editoryal veya Genişletilmiş Lisans altında Talebe Göre İndirme ile satın alındıysa lisanslama payınız aşağıdaki gibidir.

Satılan Her Bir Video için
Tedarikçi Tedarikçi Payı
Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5
50% 53% 56% 60% 65%

5.3. SES DOSYALARI
Eğer bir ses dosyası Standart,Editoryal veya Genişletilmiş Lisans altında Talebe Göre İndirme ile satın alındıysa lisanslama payınız aşağıdaki gibidir.

Tedarikçi Seviyesi ve Satılan
Her Bir Ses Dosyası için Telif Hakları
Seviye 1  Seviye 2  Seviye 3  Seviye 4  Seviye 5
50% 53% 56% 60% 65%

5.4. Lisans payı hesaplamaları dosyanın ‘standart’ değerine göre değil, Alıcı’nın dosya için ödediği asıl miktardan hesaplanır. Eğer Alıcı satın alma işleminde indirim hakkına sahipse, Tedarikçi tarafından elde edilecek lisans ücreti Alıcı’nın ödediği miktara bağlı olarak, indirim oranı da eklenerek hesaplanacaktır, dosyanın ‘standart’ fiyatı ile değil.
5.5. Eğer Lisans.io satın alınan Dosya için üçüncü şahıslara vergi ödemesi gerekiyorsa (örneğin; Apple aracılığıyla In-App satın alımlarında), Tedarikçiye ödenecek olan lisans payı miktarı Lisans.io’un ödediği vergiler düşüldükten sonra hesaplanacaktır.
5.6. Lisans.io; kendisine yukarıda lisans verilen eser üzerinden elde ettiği; lisans satış geliri, hukuk tazminat geliri ve her ne ad ve nam altında olursa olsun elde ettiği tüm gelirleri (gelir elde edilmiş olması kaydıyla) gelirin elde edilmesinden sonraki ayın 10. gününde Tedarikçinin sistemde kayıtlı epostasına detaylı raporu ile beraber ve Fatura karşılığında gönderecektir.
5.7. Lisans.io, tüm lisans bedellerini dilediği gibi belirme hakkına sahiptir. Standart,Editöryal,Genişletilmiş ve oluşabilecek diğer tüm lisans türlerinin ücretleri Lisans.io tarafından tek taraflı olarak belirlenebilir, Tedarikçi bu ücretlere itiraz edemez.

 1. UYGULANACAK HUKUK

6.1 İşbu Sözleşmeye ve Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan eklerine ilişkin düzenlemelerden dolayı doğan/doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve her türlü ihtilafı çözmeye İstanbul Merkez (Çağlayan) ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir.

 1. CEZAİ ŞARTLAR:

7.1. Tedarikçi tarafından yüklenen içeriğin, 3 . şahıslara ait olması ve sair durumlar dolayısıyla Lisans.io’a yönetilen tüm suçlama ve tazminatlardan Tedarikçi sorumludur. Böyle bir durum gerçekleşmesi halinde Lisans.io’un uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı Tedarikçi tarafından ilk talepte derhal Lisans.io’a ödenecektir.

 1. SON HÜKÜMLER

8.1. İşbu sözleşme 1 yıl süreli olup taraflar arasında imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Sözleşme bitiminden  1 ay önce taraflardan biri tarafından feshedilmediği sürece otomatik olarak birer yıllık sürelerle yenilenmiş sayılır. İşbu sözleşme son bulduğu tarihten sonra Lisans.io tarafından 3. kişilere yeni lisans verilmeyecektir fakat sözleşme öncesi Lisans.io tarafından 3. kişilere verilen lisanslar devam edecektir. Tedarikçi lisanslama yapanlarla ilgili hiç bir iddiada bulunamaz, onara karşı hukuki bir aksiyon alamaz, lisanslarını iptal edemez.
8.2. Tedarikçi bu anlaşmayı kabul ederek, işbu anlaşmayı okuduğunu, anladığını beyan ederek anlaşmanın hüküm ve koşullarının bağlayıcı olduğunu kabul eder. Ayrıca tedarikçi, işbu sözleşmeyi kabul ederek kendisi ile Lisans.io arasında kapsamlı ve tam bir tedarik sözleşmesi olduğunu, işbu sözleşmenin Lisans.io ile arasındaki herhangi bir teklif, sözlü veya yazılı anlaşma  ve diğer her türlü iletişim yerine geçtiğini kabul eder.
Tarih: 2024/07/17
Tedarikçi İmza_______________________________________________________           Lisans.io İmza________________________________________________________

Sepetiniz

Alışveriş Sepetiniz
Görünüşe göre alışveriş sepetiniz boş.

lisans.io

Filtreler